Lietotāju pieredzes jeb dizaina domāšanas (UX) izmantošana KPVIS funkcionalitātes uzlabošanā

UX darba vide
Dalies

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzsākusi biznesa procesu digitalizāciju Kohēzijas projektu informācijas vadības sistēmai (KPVIS), kas balstīta uz lietotāju vajadzību izpēti, problēmu definēšanu, prototipēšanu un testēšanu (UX). Pakāpeniski ir plānots nodrošināt visu KPVIS iekļauto biznesa procesu pārveidi atbilstoši pakalpojuma dizaina domāšanas principiem, ņemot vērā ne tikai ārējo klientu , t.i., projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju, bet arī pašu CFLA darbinieku vajadzības sistēmas izmantošanā.

Kā pilotprojekts ir ieviesta ES fondu projektu maksājuma pieprasījumu pārbaudes lapu automātiskā ģenerēšana atbilstoši katra projekta specifikai, saturam un uz pārbaudes veikšanas brīdi saistošajiem noteikumiem. 

Pārbaudes lapas izstrādātas interaktīvā procesā ar fokusu uz lietotāju. Plānošanas fāzē, kopā ar piesaistītajiem UX speciālistiem tika veikti lietotāju klātienes novērojumi un intervijas. Lai pārliecinātos, ka piedāvātie risinājumi ir ērti un saprotami, tika izstrādāti interaktīvi prototipi, kas testēti ar lietotājiem un interaktīvi uzlaboti. Pārbaudes lapu prototipēšanā un izstrādē izmantoti gatavas dizaina sistēmas (IBM Carbon) risinājumi, nodrošinot elementu piekļūstamību un darba efektivitātes paaugstināšanu. Lai novērtētu paveiktā darba atbilstību izvirzītajiem mērķiem, pēc pārbaudes lapu ieviešanas tika veikta plaša lietotāju apmierinātības aptauja, kuras rezultāti tālāk izmantoti uzlabojumu veikšanai.

Ņemot vērā  sekmīgus pilotprojekta rezultātus, tika pieņemts lēmums noteikt nākamos izpētes posmus – KPVIS augstas klases pakalpojumu dizaina ieviešana. Atbilstoši UX izpētes rezultātiem, šobrīd notiek izstrādes darbs pie ES projektos iekļauto iepirkumu plānošanas, īstenošanas, kā arī biznesa procesa digitalizācijas. Tas nodrošinās atvērto datu automātisku integrēšanu KPVIS no IUB un EIS mājas lapām, minimizējot nepieciešamību projekta iesniedzējiem ievadīt vienus un tos pašus datus vairākās vietnēs. Turklāt lietotājiem būs iespēja fiksēt datu atšķirības, kas būs norādītas katrā no vietnēm par vienu un to pašu iepirkumu. Papildus KPVIS būs automātiski pieejama visa projektā iekļauto iepirkumu publiskā dokumentācija, kā arī iepirkumā veiktie grozījumi. Digitalizēts un automatizēts tiks arī iepirkumu pirmspārbaudes un iepirkumu īstenošanas pārbaužu plānošanas process, kā arī katra iepirkuma specifikai tiks nodrošināta atbilstošas pārbaudes lapas ģenerēšana.

Vairāk šeit