Publicēts ziņojums “Publiskā sektora inovācijas sistēma Latvijā”

OEDC logo
Dalies

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Publiskā sektora inovācijas observatorija publicējusi ziņojumu “Publiskā sektora inovācijas sistēma Latvijā”. Pētījums izstrādāts sadarbībā ar  Valsts kanceleju, lai atbalstītu un veicinātu efektīvas, pieejamas, inovatīvas un uz rezultātu vērstas publiskās pārvaldes attīstību Latvijā. Pētījuma ietvaros ir analizēti līdzšinējie sasniegumi un izaicinājumi inovāciju jomā, kā arī sniegti priekšlikumi turpmākai ekosistēmas attīstībai.

Latvijas līdzšinējos centienus ieviest inovācijas publiskajā pārvaldē ir pozitīvi ietekmējusi Latvijas ekonomiskā un politiskā integrācija Eiropas Savienībā un ESOA, kas ir devusi stimulu virknei publiskā sektora reformu. Politikas plānošanas dokumentos izvirzītajos mērķos tieši vai netieši iezīmējas nepieciešamība pēc jaunām pieejām un risinājumiem, ko būtu iespējams attīstīt ar inovāciju. Šajā procesā nozīmīga loma ir bijusi Valsts kancelejai kā inovēšanas entuziastiem un idejas virzītājiem politikas dokumentos. Ziņojumā secināts, ka pēdējo gadu laikā Latvijā ir veikti vairāki būtiski soļi inovācijas veicināšanā:

  • Digitālā transformācija – izveidots stingrs valsts digitālās infrastruktūras pamats;
  • Apmācības – Valsts Administrācijas skola;
  • Inovācijas laboratorija – droša un motivējoša vide eksperimentiem un kopradei;
  • Atbalsts inovācijas idejai – inovācijas manifests.

Vienlaikus ziņojumā secināts, ka Latvija šobrīd atrodas sistēmiskas pieejas publiskā sektora inovācijai izstrādāšanas un ieviešanas sākumposmā. Autori secina, ka – lai gan pēdējo gadu laikā inovācijas loma ir pieaugusi, pagaidām to raksturo atsevišķi inovēšanas centieni, nevis visaptveroša un mērķtiecīgi veidota valsts politika. 

Ziņojuma kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit .

Pilns ziņojums pieejams šeit.